Algemene voorwaarden Move4Vitality BV

  ALGEMENE VOORWAARDEN MOVE4VITALITY

Laatste update: 1 november 2023 – versie 2023/0111

Welkom bij Move4Vitality 

“mijnbeweegcoach.nl” is onderdeel van Move4Vitality en richt zich op particuliere deelnemers die samen met de Move4Vitality beweegcoach werken aan instandhouding of verbetering van vitaliteit. Derhalve gelden onderstaande Move4vitality algemene voorwaarden.

Move4Vitality B.V. biedt:

1.       Aangesloten fysiopraktijken en hun patiënten een digitaal platform door middel van een website, portal en een app van Move4Vitality voor het op afstand begeleiden van patiënten die willen werken aan hun vitaliteit.

2.       Particulieren die willen werken aan verbetering of instandhouding van hun vitaliteit een digitaal platform door middel van een app van Move4Vitality in combinatie met een beweegcoach voor het begeleiden op afstand.

De fysiotherapeut kan op afstand monitoren hoe de ontwikkeling van de aan Move4Vitality deelnemende patiënt verloopt.  De beweegcoach kan op afstand monitoren hoe de ontwikkeling van de aan Move4Vitality particulier verloopt.

Beide, de patiënt en de particulier, worden hier aangeduid als “Deelnemer” in deze algemene voorwaarden

Move4Vitality B.V., en iedere haar opvolgende rechtspersoon (hier aangeduid als 'Move4Vitality', 'wij/we' of 'ons/onze'), biedt deze diensten aan via de website, portal en App van Move4Vitality (de 'Diensten'). Op de Diensten en alle overige overeenkomsten met Move4Vitality zijn deze Algemene Voorwaarden (‘Algemene Voorwaarden’) van toepassing.

Deelnemer, hij/zij is vanwege de eenvoud in de Algemene Voorwaarden in de hij vorm weergegeven.

Onze missie is het verbeteren van de vitaliteit van de gemeenschap op een laagdrempelige, eenvoudige, betaalbare en persoonlijke manier. Indien je vragen of opmerkingen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via onze Servicedesk.

 
1. Gebruik van de Diensten 

Het gebruik van de Diensten door Deelnemer is alleen toegestaan als Deelnemer met deze Algemene Voorwaarden (en Privacy statement) heeft ingestemd. Door een abonnement af te sluiten met Move4Vitality stemt Deelnemer in met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden (en de Privacy Policy). 

Move4Vitality behoudt zich het recht voor om, als Move4Vitality dat nodig vindt, het gebruik van en/of de toegang tot Diensten voor Deelnemer zonder voorafgaande kennisgeving of reden op te schorten of te beëindigen, bijvoorbeeld door het blokkeren of verwijderen van een account of door het blokkeren van IP-adressen van computers.

1.1 Wie kan de Move4Vitality diensten gebruiken

Move4Vitality is voor iedereen van 18 jaar of ouder die aan zijn/haar gezondheid wil kunnen werken, waar en wanneer hij/zij dat wil.

Denk hierbij aan: 
Een verwijzing van de (huis)arts, fysiotherapeut/overige zorgprovider i.v.m. een chronische aandoening waarvoor je in beweging moet komen;
Het veranderen van je leefstijl als je de regie over je gezondheidstoestand in handen wil nemen; gewoon het verbeteren van je conditie;
De motivatie van Deelnemer om zijn doelstellingen te bereiken is van groot belang. Move4Vitality ondersteunt Deelnemers hierbij.

1.2 Gezondheidsverklaring

Om te mogen deelnemen aan Move4Vitality moet Deelnemer minimaal 18 jaar oud zijn en voldoen aan onderstaande gezondheidscriteria: 

Deelnemer:

 • Is niet onlangs gevallen of heeft een verzwikking gehad die nog niet beoordeeld is door  een zorgprofessional;
 • Kan zonder hulpmiddelen lopen;
 • Heeft geen koorts;
 • Heeft geen last van onverklaarbaar gewichtsverlies (meer dan 5 kg /per maand);
 • Maakt geen (langdurig) gebruik van corticosteroïden;
 • Heeft geen last van constante en dagelijkse pijn, pijn die niet afneemt in rust of bij verandering van positie (constant = 24 uur per dag);
 • Heeft (in het verleden) geen kanker (gehad);
 • Heeft geen last van psychische klachten, zoals piekeren, slapeloosheid, somberheid of concentratieproblemen, stress en/of burn-out;
 • Heeft geen pijn tijdens de nacht of slapen;
 • Heeft geen last van neurologische tekenen en symptomen, zoals verlamming, spierzwakte of een verminderde coördinatie;
 • Heeft geen last van gevoelsverlies, insults, verwardheid, pijn of een veranderd bewustzijnsniveau;
 • Heeft nooit van een arts vernomen dat hij een hartprobleem heeft en dat hij alleen fysieke inspanning op advies van een arts zou mogen uitvoeren;
 • Heeft geen pijn op de borst bij fysieke inspanning;
 • Heeft in de afgelopen 4 weken geen pijn op de borst gehad terwijl hij géén fysieke inspanning uitvoerde;
 • Verliest geen evenwicht of bewustzijn als gevolg van duizeligheid;
 • Gebruikt geen medicatie in verband met  bloeddruk of hartprobleem;
 • Als Deelnemer voldoet aan deze criteria, maar twijfelt of hij kan deelnemen aan Move4Vitality, moet hij voordat hij gebruik gaat maken van de Diensten eerst contact opnemen met zijn (huis)arts of fysiotherapeut om dit te bespreken.

1.3 Persoonlijk account 

Als iemand een abonnement afsluit met Move4vitality wordt een account aangemaakt op basis van de door hem of haar verstrekte gegevens. Deelnemer verklaart dat de verstrekte informatie, bijvoorbeeld voor registratie, juist en volledig is en dat hij deze informatie waar nodig zal actualiseren in geval van enige wijzigingen. 

 Het account van Deelnemer is persoonlijk. Deelnemer mag derden geen toegang verlenen tot de Diensten via zijn eigen geregistreerde account. Wachtwoorden dienen door Deelnemer zorgvuldig te worden opgeslagen en mogen niet worden gedeeld met derden. Als Deelnemer zijn toegangsinformatie deelt met derden, is hij volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor directe en indirecte schade die hieruit voortvloeit.

 2. Privacy

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt diverse plichten en heeft Deelnemer een aantal rechten. Move4Vitality hecht veel waarde aan de Privacy van zijn Deelnemers. Om Deelnemer te informeren over zijn rechten en onze plichten heeft Move4Vitality een “Privacy statement” opgesteld.

Deelnemer stemt met het afsluiten van een abonnement ermee in dat Move4Vitality alle door Deelnemer verstrekte gegevens opslaat, verwerkt en bewaart, inclusief gegevens verstrekt door middel van het gebruik van de Diensten. Meer informatie hierover is te vinden in de Privacy Policy. Daarin is ook het recht op vergetelheid opgenomen: het recht om jouw account te verwijderen.

Ondanks dat wij er alles aan doen om persoonlijke gegevens van Deelnemer, user-generated content en account te beveiligen kunnen wij niet garanderen dat onbevoegde derden nooit in staat zullen zijn door onze beveiliging te breken. Daarom vragen wij Deelnemers onmiddellijk contact op te nemen met de servicedesk: www.m4vit.nl/servicedesk als er zonder hun toestemming van hun account gebruik wordt gemaakt, bijvoorbeeld in geval dat:

 • Deelnemer vermoedt of zeker weet dat zijn/haar account is gehackt.
 • Deelnemer  vermoedt of zeker weet dat zijn/haar wachtwoord is gestolen of als hij/zij deze is verloren.
  Move4Vitality is niet aansprakelijk voor enig verlies van gegevens dat het gevolg is van ongeautoriseerd gebruik van een gebruikersnaam en wachtwoord. 

3. Licentie

3.1 Deelnemer licentie

Door het afsluiten van een abonnement en daarmee het aanvaarden van de Algemene Voorwaarden erkent Deelnemer dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en andere inhoud op de website of App van Move4Vitality eigendom zijn en blijven van Move4Vitality en dat deze beschermd worden door relevante wetten op het gebied van intellectueel eigendom. Er wordt door Move4Vitality geen intellectueel eigendomsrecht aan Deelnemer overgedragen.

Na registratie als Deelnemer op www.m4vit.nl verleent Move4Vitality Deelnemer een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare, herroepbare licentie op het gebruik van de Move4Vitality App voor persoonlijke doeleinden. Het is Deelnemer niet toegestaan om de App of delen van de App van Move4Vitality, waaronder de broncode, te achterhalen via reverse engineeren, de-compilatie of welke andere techniek dan ook. Het is Deelnemer verboden Move4Vitality-content of –Diensten zonder schriftelijke toestemming van Move4Vitality voor commerciële doeleinden te gebruiken.

 4. Mobiele diensten

Voor het optimaal gebruik van de functionaliteiten van de App is het nodig dat Deelnemer beschikt over een goed werkende, up to date smartphone waarop de Garmin Connect App en de Move4Vitality App probleemloos functioneren. 

Hoewel wij ons uiterste best doen om de Diensten op zoveel mogelijk platforms aan te bieden, kunnen wij niet garanderen dat de App op elk apparaat kan worden gebruikt. Onze servicedesk, www.m4vit.nl/servicedesk, kan hier mogelijk ondersteuning bieden.

Indien Deelnemer gebruik maakt van de App zijn de gebruikelijke tarieven voor datagebruik van toepassing, evenals de regels van de appstore die hij gebruikt voor het downloaden. Move4Vitality is niet aansprakelijk voor diensten of activiteiten van derden, zoals Garmin.

5. Abonnement, facturatie en betaling

5.1 Abonnement

Move4Vitality werkt met automatische incasso. Als Deelnemer zich registreert op de Move4Vitality site/app wordt informatie gevraagd die nodig is voor de automatische incasso. Deze informatie moet volledig en correct zijn. 


Na de registratie op het platform start het abonnement. Dit wordt bevestigd via email waarbij tevens de eerste factuur is bijgevoegd die kort na de registratie zal worden geïncasseerd. Een abonnement met Move4Vitality is voor een minimale periode van 16 weken. Indien ervoor gekozen is stuurt Move4Vitality de Deelnemer tevens een activiteitentracker, die de Move4Vitality Diensten ondersteunt. Informatie over het type tracker en het abonnement is te vinden op onze site; www.m4vit.nl 

5.2 Facturatie en betaling

Iedere 4 weken wordt automatisch geïncasseerd. Er wordt vooruit gefactureerd. Voorafgaand aan de incasso ontvangt  Deelnemer de factuur per email. Ons streven is om binnen 3 werkdagen na verzending van de factuur te incasseren. 

Als de incasso mislukt, wordt deze later nogmaals uitgevoerd. Mocht de incasso voor de 3e keer mislukken, dan nemen we contact met Deelnemer op. Als dan niet wordt betaald of het niet mogelijk is contact te krijgen behouden wij ons het recht voor de overeenkomst per direct te beëindigen.  

De kosten voor de activiteitentracker zijn inbegrepen in het abonnement. Na een abonnementsperiode van 24 weken en geslaagde betaling daarvoor wordt Deelnemer eigenaar van de activiteitentracker.

5.3 Aanpassing abonnementsprijs

Wij behouden ons het recht voor de prijzen voor onze Diensten te wijzigen. Wij zullen Deelnemers minimaal twee weken voordat een wijziging ingaat per e-mail op de hoogte stellen van deze prijswijziging.

5.4 Opzegging abonnement

Een abonnement wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, met een minimum duur van 16 weken. Na 16 weken kan Deelnemer zijn abonnement tegen het einde van een vierwekenperiode opzeggen. Opzegging kan uitsluitend via de Servicedesk www.m4vit.nl/servicedesk. Deelnemer ontvangt een bevestiging van de opzegging per email zodra deze is verwerkt. Wij streven ernaar om de opzegging binnen 3 werkdagen te verwerken.

Bij opzegging door Deelnemer vóór het einde van de contractuele periode van 16 weken wordt het restantbedrag bij Deelnemer in rekening gebracht. Bij opzegging door Deelnemer binnen 24 weken na aanvang wordt een bijdrage voor de geleverde activiteitentracker ter hoogte van € 10,00 per vier weken in rekening gebracht. De activiteitentracker wordt dan eigendom van Deelnemer.
Hetzelfde geldt als Move4Vitality het abonnement met Deelnemer binnen 16 weken na aanvang beëindigt, omdat Deelnemer niet betaalt of om welke andere reden dan ook.

In geval van opzegging vóór het einde van de contractuele periode van 16 weken op advies van een arts of fysiotherapeut, is een verklaring van een arts of fysiotherapeut nodig.  Deze verklaring kan Deelnemer mailen naar onze Servicedesk: www.m4vit.nl/servicedesk. Er worden dan geen abonnementskosten voor de resterende periode in rekening gebracht. De activiteitentracker moet in dat geval worden geretourneerd binnen 7 werkdagen na opzegging, anders wordt deze in rekening gebracht.
 
6. Geen medisch advies

De Diensten dienen als ondersteuning van de persoonlijke bewegingsdoelstelling van Deelnemer, meestal in samenspraak met de eigen fysiotherapeut of (huis)arts. De Diensten zijn uitdrukkelijk niet bestemd als vervanging van medische zorg. De Diensten mogen bijvoorbeeld nooit worden gebruikt voor zelfdiagnose. Deelnemers moeten hun fysiotherapeut of (huis)arts raadplegen voor (medische) vragen, klachten en/of symptomen voordat zij de Diensten gebruiken of blijven gebruiken. Deelnemers die pijn ervaren of duizelig of kortademig worden, moeten onmiddellijk stoppen met de Diensten en contact opnemen met een (huis)arts voor advies.

Door het accepteren van de Algemene Voorwaarden erkent Deelnemer dat Move4Vitality niet aansprakelijk is voor eventuele gebreken en/of verkeerde informatie in de aangeboden Diensten, noch voor mogelijke schade die hieruit kan voortvloeien.

7. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wij zenden Deelnemers de (gewijzigde) Algemene Voorwaarden per e-mail. Na toezending van de gewijzigde versie is die versie van toepassing. De (gewijzigde) Algemene Voorwaarden worden ook de op de website van Move4Vitality gepubliceerd.

8. Aansprakelijkheid 

Move4Vitality doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie in zijn App correct, actueel en nauwkeurig is, maar garandeert niet dat de App en/of de informatie in de App vrij is van fouten, defecten, malware en virussen of dat de App en/of de informatie correct, actueel en nauwkeurig is. Move4Vitality is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van (of het niet kunnen gebruiken) van de Diensten, inclusief schade veroorzaakt door malware, virussen of enige onjuistheid of onvolledigheid van informatie, tenzij dergelijke schade het gevolg is van opzettelijk wangedrag of van grove nalatigheid van Move4Vitality. Met het afsluiten van een abonnement stemt Deelnemer ermee in dat het gebruik van de Diensten volledig op eigen risico is. 

Move4Vitality is niet aansprakelijk jegens Deelnemer voor schade die is ontstaan als gevolg van het gebruik van de Diensten. Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade is in alle gevallen uitgesloten.

9. Overige

9.1 Nederlands recht

Op de Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.  Eventuele geschillen tussen Deelnemer en Move4Vitality kunnen uitsluitend ter beoordeling worden voorgelegd aan de Rechtbank Limburg.

9.2 Geldigheid 

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden (gedeeltelijk) ongeldig of onverbindend is, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

9.3 Overdracht derden

Move4Vitality is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden aan een derde over te dragen.

Het is Deelnemer niet toegestaan rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst met Move4Vitality over te dragen aan derden zonder dat move4Vitality daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

9.4 Toestemming gebruik Move4Vitality gegevens door Fysiopraktijk

Door het afsluiten van een abonnement en daarmee het aanvaarden van de Algemene Voorwaarden geeft Deelnemer toestemming tot het gebruiken van de Move4Vitality gegevens van deelnemer door de Fysiopraktijk waar Deelnemer onder behandeling is. 

10. Contact met ons opnemen

Als je feedback, vragen of opmerkingen hebt over de Diensten neem dan contact op met onze servicedesk.